สำหรับเจ้าหน้าที่ Username : Password :
ระบบจัดการคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รายชื่อนักศึกษาที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ

ค้นพบจำนวนทั้งหมด = 43 คน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ระดับชั้น ชั้นปี กลุ่ม คะแนนที่หัก
1 นางสาว ใบหม่อน การโรงแรม ปวช. 3 1 10
2 นาย บุญช่วย ช้างน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
3 นางสาว อรยา จันทิลา การบัญชี ปวส. 1 1 5
4 นางสาว อารยา ทองอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
5 นางสาว ศุภลักษณ์ การบัญชี ปวช. 3 1 5
6 นางสาว ญาณัตฉรา การบัญชี ปวช. 3 1 5
7 นาย ธนากูล การโรงแรม ปวช. 1 1 5
8 นาย ภาคภูมิ คำหมั่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
9 นาย รักษิต ทิพย์โรจน์ ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
10 นาย ศิลปกร สุนันตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
11 นาย สมดี มาตรศักดิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
12 นาย ก่อกุสล ปุ๋ดทา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
13 นาย กฤษณะ เทพวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
14 นาย ชาคริต เสาเสนา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
15 นาย ธีรไน จอมพะเยาว์ ช่างยนต์ ปวช. 1 7 5
16 นาย กันต์ธร จันทร์ต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
17 นาย คาวี เฉลิมไพบูญ์ ช่างยนต์ ปวช. 1 5 5
18 นาย สุราชษฏ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
19 นางสาว อภิญญา เงินทาสุก การบัญชี ปวส. 1 1 5
20 นางสาว ปภาวดี ดึงกระโทก การบัญชี ปวส. 1 1 5
21 นาย ภูมิศักดิ์ วงษ์ษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
22 นาย ภรวิชญ์ กลิ่นจำปา ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
23 นางสาว นภาพร ลานาง การบัญชี ปวช. 3 1 5
24 นาย สมชาย กันทวงษ์ การโรงแรม ปวช. 3 1 5
25 นาย ศุภชัย เพียรตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
26 นาย เจษฏา อินอุตร ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
27 นาย อาคเนย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 2 5
28 นาย ปิยราช แสงฟู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 10
29 นาย นุติ จินะเฟือม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
30 นาย นุติ จินะเฟือม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
31 นาย รัฐธรรมนูญ หมื่นน้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
32 นาย สุวรรณภูมิ ลำไย ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
33 นางสาว โยธิน ทองยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
34 นาย คาวี เฉลิมพิบูลย์ ช่างยนต์ ปวช. 1 5 5
35 นาย พิษณุ ขัดแพ่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
36 นางสาว ปวีณีรัต มุจพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
37 นาย ตะวัน แสนจุ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
38 นาย เอกชัย โยธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
39 นาย ทัทรดนัย พาละ ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
40 นาย โรงพริต ไชยรัก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 3 1 5
41 นาย ธีรพงษ์ นทีฤทธิรงค์ ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
42 นาย เดชาธร ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
43 นาย แสงเพชร แดนไทยสุขสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5