สำหรับเจ้าหน้าที่ Username : Password :
ระบบจัดการคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รายชื่อนักศึกษาที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ

ค้นพบจำนวนทั้งหมด = 285 คน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ระดับชั้น ชั้นปี กลุ่ม คะแนนที่หัก
1 นางสาว ชลธิชา เมฆสุวรรณ การบัญชี ปวส. 1 1 15
2 นางสาว ภานุพงษ์ ปั้นสังข์ การบัญชี ปวช. 2 1 10
3 นาย ชัยรัตน์ สุทนต์ การบัญชี ปวช. 1 2 10
4 นาย ฉัตรนพเก้า เกษรชื่น ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
5 นาย พลรวัช ทองดี ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
6 นางสาว อรณี ธนาคีรี เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปวช. 2 1 5
7 นาย ณัฐพนธ์ ปาเต๋ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 10
8 นาย ศุทธวีร์ สุทธิเจริญ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 15
9 นางสาว สุณิศา อุดมรักษ์พักษ์พง การบัญชี ปวช. 2 1 5
10 นาย อัษฎา ปกใบหลัก ช่างยนต์ ปวช. 3 3 5
11 นาย คมสันต์ ตามาสี ช่างยนต์ ปวช. 2 4 10
12 นาย นภัส สิทธิเมธ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
13 นาย ภูษิต ไชยบุญเรื่อง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
14 นาย สะมาวี สุขยามยิ้ม การบัญชี ปวส. 2 1 5
15 นางสาว ลดาวัลย์ - การบัญชี ปวส. 2 1 5
16 นางสาว ปานตะวัน ตามาสี การบัญชี ปวส. 2 1 5
17 นาย ภูวนาถ แผ่วสาตร์ การบัญชี ปวส. 2 1 5
18 นางสาว รวีวรรณ - การบัญชี ปวช. 2 1 5
19 นาย ปริญญาธรรม พิกุลทอง การบัญชี ปวช. 2 1 5
20 นาย เจษฎาวุฒิ แสนสิงค์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 10
21 นาย กัมพล ล่าล้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
22 นาย อัษฎาวุธ เจริญศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
23 นาย จีรพงษ์ แก้วกลุ่ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
24 นาย ไกรวุฒิ ปันพรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
25 นาย ณรงค์ เสาะสืบงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 10
26 นาย ชาคริต นาเขต ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 15
27 นางสาว กชพรรณ ทิมาวงษ์ การบัญชี ปวช. 1 1 20
28 นางสาว ฑิฆัมพร น้อยทะนะ การบัญชี ปวช. 1 1 20
29 นางสาว ภัทรวดี มาธิ การตลาด ปวช. 1 1 5
30 นาย ชวกรณ์ จันทร์สว่าง ช่างยนต์ ปวช. 2 1 5
31 นาย ปฏิภาณ บุตรแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
32 นาย ธนภัทร สุยะวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 10
33 นาย ณัฐพล เข็มศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 10
34 นางสาว ปาริชาติ แหน่งแหยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 10
35 นางสาว พรวรินทร์ พลอยพวงทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
36 นาย เวไนย หลีกเลี่ยง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 15
37 นาย สหรัฐ หลวงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 25
38 นาย อลงกรณ์ เจริญผลิตผล ช่างยนต์ ปวส. 2 1 10
39 นาย ดนัย คำเหล็ก ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
40 นาย ทรัพย์สิน จันต๊ะรังษี ช่างยนต์ ปวช. 2 1 5
41 นาย ฉัตรชัย ศรีคำลือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 1 5
42 นาย ณัฐพล แซ่มี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
43 นาย เขมชาติ เขาวิลาส ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
44 นางสาว จันทิรา นายอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
45 นาย ดนัย - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 2 5
46 นาย ไตรภพ แซ่ย่าง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
47 นาย ชูชาติ ชานวาทิกตระกูล ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
48 นาย สุธิพงษ์ บุญโล้น ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
49 นาย ธนวัฒน์ โพธิ์เนียม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
50 นาย ศรายุธ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 3 5
51 นาย ภานุวัฒน์ กล่อมน้อย การบัญชี ปวช. 1 2 5
52 นางสาว ศิริลักษณ์ พรมมาเตียม การบัญชี ปวส. 2 1 5
53 นาย วิทวัส ลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
54 นาย เจษฎากร วงษ์ขัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 25
55 นาย ปิยะกร ภาพติ๊บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 25
56 นาย กุลบุรุษ ทองสม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
57 นาย กิตติศักดิ์ จันธิมา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
58 นาย ภัทรคัย แสนบุญเรือง ช่างยนต์ ปวช. 2 1 10
59 นาย สมชัย คงดินดำ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 10
60 นางสาว พรรณกร ก้อนสุรีย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
61 นาย อนิกุร วงษ์คำ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 2 1 5
62 นางสาว จุลภัทร - ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
63 นาย ศุภเดช บุญส่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 15
64 นาย รัฐธรรมนูญ หมื่นน้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
65 นาย สุรินทร์ - ช่างยนต์ ปวช. 1 4 5
66 นาย เจตพล คำหล้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 10
67 นางสาว เจตริน คำหล้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 10
68 นางสาว ณัฐกานต์ บุญสุก การบัญชี ปวช. 1 2 5
69 นางสาว รัชนก สุริยะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
70 นางสาว กริดา พยุงมาลัย การตลาด ปวช. 1 1 5
71 นางสาว จันทร์จิรา ตาเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
72 นาย อารยา ทองอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
73 นาย เจนณรงค์ หลวงหลาย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 10
74 นาย สุรินทร์ ปันคำ ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
75 นาย สมศักดิ์ กู่แก้วเกษม ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
76 นาย นิรุต - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
77 นาย อาคเนย์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 10
78 นาย อรประภา ใหมทอง การบัญชี ปวส. 1 1 10
79 นาย สิงหา ดารากมล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
80 นางสาว กรรณิกา - การโรงแรม ปวช. 2 1 5
81 นางสาว พรรณทิภา อุปปะสอด การบัญชี ปวช. 3 1 5
82 นาย พงพิสุทธิ์ ออมใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
83 นาย ศุภชัย มากล้น ช่างยนต์ ปวช. 1 1 10
84 นาย พุฒิพงศ์ - ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
85 นาย กานต์สินี สะอาดบริสุทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
86 นาย กันต์ธร จันทร์ต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 10
87 นาย บุญญฤทธิ์ ค้วงคำ ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
88 นาย นที มณีวรรณ ช่างยนต์ ปวช. 2 2 5
89 นาย สิงหา รักษ์วนาภูมิ ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
90 นาย ณัฐกรณ์ น่วมสำโรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
91 นาย ดนัย ฟั่นล้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
92 นาย กฤษฎา แปงกาด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
93 นาย วทัญญู ยะคำนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
94 นาย กฤตยชญ์ ละมูล ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 3 10
95 นาย เสฎธวุฒิ หล้าตา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 2 5
96 นาย สุรชัย เขาแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 2 5
97 นางสาว อภิญญา เงินพาสุก การบัญชี ปวส. 1 1 10
98 นางสาว วิวรรภส์ อมรรังสรรค์ การตลาด ปวช. 1 1 10
99 นาย จิรภัทร หมื่นจิตร การตลาด ปวช. 1 1 5
100 นางสาว ภริดา พยุงมาลัย การตลาด ปวช. 1 1 5
101 นาย สิธภพ แซ่เหลา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
102 นาย ณัชนันต์ ทูลเขียว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
103 นาย ธนพล แซ่ลือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
104 นาย ภานุพงษ์ วรรณี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
105 นาย สุรเกียรติ ดามณีวงศ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
106 นาย ประไพทิพย์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
107 นาย ชานนท์ สังข์เสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 10
108 นาย ธนะภัทร สุยะวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
109 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ใจกัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 15
110 นาย รัชชานนท์ ยะปาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 15
111 นาย คาวี เฉลิมไพบูลย์ ช่างยนต์ ปวช. 1 1 10
112 นาย จิภาส - ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
113 นาย วุฒิชัย ปอสง ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
114 นาย โสภา - การบัญชี ปวส. 1 2 5
115 นาย วรชิต สุวรรณวงษ์ การบัญชี ปวช. 1 1 5
116 นาย ศรัณย์ ปินตาแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
117 นาย จิรันดาน์ เมืองมา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 4 5
118 นาย เอกชัย - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
119 นาย อมร สังพิณ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
120 นางสาว วราพร - การบัญชี ปวส. 1 2 5
121 นาย จิรายุทธ แสงสงค์ ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
122 นางสาว ปณิตา พรมเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
123 นาย ภูมินันท์ ฐานวิเศษ การตลาด ปวช. 1 1 5
124 นาย สมเกียรติ์ สังขพิชัย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
125 นาย ศุภณัฐ ปัญญาเสน ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 4 20
126 นาย พิทักษ์ แสนดก ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
127 นาย จารุวัฒน์ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
128 นาย ดาณานน วีถา ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
129 นาย มานะ - ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
130 นาย นัฐกรานต์ กัวแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
131 นาย สมชาย บุญมาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
132 นาย ปัณณธร สมคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
133 นาย อนุวัฒน์ - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
134 นางสาว สายธาร กองแก้ว การบัญชี ปวส. 2 2 10
135 นางสาว ธัญญานุช ใจกว้าง การบัญชี ปวส. 2 2 5
136 นาย แหลมทอง - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
137 นาย มนตรี สุกตา ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
138 นาย ดนชนะ บัวตูม ช่างยนต์ ปวส. 2 2 5
139 นาย สุรินทร์ วสันต์สำราญ ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
140 นาย ศุภชัย เพียงตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
141 นางสาว โสภา กันผารด การบัญชี ปวส. 1 2 5
142 นาย อรรถพล - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 10
143 นางสาว พัสตราภรณ์ ขำทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
144 นางสาว ดาริกา คำมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
145 นาย ธีรพง นันตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
146 นาย บรรเจิด ย้อมเงินทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
147 นาย ปริยฉัตร แก้วเมือง การบัญชี ปวช. 1 2 5
148 นาย วรพงษ์ ตามิ ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
149 นาย อุเทน - ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
150 นาย ทณานน วีถา ช่างยนต์ ปวส. 2 2 5
151 นางสาว อารยา ทองรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
152 นาย ก่อกุศล ปุ๊ดทา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
153 นางสาว ขวัญ แสนสุข การบัญชี ปวช. 1 1 5
154 นาย พรเทพ ปินตาฟุ่น ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
155 นางสาว ดวงเดือน พิมพ์พิชญา การบัญชี ปวช. 1 1 5
156 นางสาว อรประภา ใหมทอง การบัญชี ปวช. 1 1 5
157 นาย วราทร เปียงเก๋ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
158 นาย ธิเบต คงมีสุข ช่างยนต์ ปวส. 2 2 10
159 นาย จักรภพ - ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
160 นาย ธนศักดิ์ สิงห์บริรักษ์ ช่างยนต์ ปวช. 1 4 5
161 นาย กฤษฎา บาริศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
162 นางสาว ณัฐชา หอมทอง การบัญชี ปวส. 2 1 10
163 นาย พุลธวัช ทองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
164 นางสาว ปิยธิดา ยศเป็ง การบัญชี ปวช. 1 1 5
165 นางสาว กฤษณะ ทาสา ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
166 นางสาว นวรัตน์ อ้ายจุ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
167 นาย บุญญฤทธิ์ - ช่างยนต์ ปวช. 2 2 5
168 นาย นพณัฐ บุญโชย ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
169 นางสาว จุฑามาศ นาคล้วน การโรงแรม ปวช. 1 1 5
170 นาย รักสันติ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
171 นางสาว หฤทัย บงกชกุนที การบัญชี ปวส. 2 2 5
172 นาย วสันต์ คำวาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
173 นางสาว บุษบา ก้อนจชา การบัญชี ปวส. 1 1 5
174 นาย พงศกร อย่างธรรมชาติ การบัญชี ปวช. 1 1 10
175 นางสาว สุภาพร มานะศึกษา การบัญชี ปวส. 1 2 5
176 นาย ภูวดล รินสาร ช่างยนต์ ปวช. 3 4 5
177 นาย ฮาซาน - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 10
178 นาย สุรเชษฐ์ คัมภีร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
179 นางสาว กชพรรณ ทิมาวงษ การบัญชี ปวส. 1 1 5
180 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ใจก้าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
181 นาย เสฎธวุส สังข์ธะนะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 2 5
182 นางสาว สุธีดา บรรพตอนุรักษ์ การบัญชี ปวช. 2 1 5
183 นางสาว รัชนี หลินจ๊ะ การบัญชี ปวช. 3 2 5
184 นางสาว ทะเว การบัญชี ปวช. 2 1 5
185 นาย สำราญ ขอมมา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
186 นาย ประจัก วนาทิศไนย ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
187 นาย สมบรูณ์ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
188 นาย วีระศักดิ์ - ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
189 นางสาว ออย - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
190 นาย อนุพงษ์ - ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
191 นาย อาทิตย์ - ช่างยนต์ ปวส. 1 2 10
192 นาย ธีรภัทร วงษ์จะรุง การบัญชี ปวช. 1 7 10
193 นาย วัชรนนท์ สิทธิเวช การบัญชี ปวช. 1 7 5
194 นาย ไพรัช ตาสหลี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 10
195 นาย แฮเนซอ พชรรุ่งเรืองชัย ช่างยนต์ ปวช. 1 7 5
196 นาย ประพันธ์ บริหารพานิช ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 2 5
197 นาย รักสันติ มาลาคีรีกุล ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
198 นาย ชาญชัย - ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
199 นาย ปรีชา โบเสร็จ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
200 นางสาว ฐิตา บุญกัน การบัญชี ปวช. 1 1 5
201 นางสาว พิชชาภา ทารินทร์ การบัญชี ปวส. 1 1 5
202 นาย แสงเพชร แดนไทยสุขสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
203 นาย อรรถพนธ์ ดามมาเขียว ช่างยนต์ ปวช. 1 8 5
204 นาย สมดี - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
205 นาย ชัยกฤษ์ โอศาบัศ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
206 นาย ทรงชัย ใจคำ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 3 1 5
207 นางสาว สุภาวดี - การบัญชี ปวช. 1 2 5
208 นาย เจตพล พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
209 นาย ภาษิต - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
210 นางสาว ชฎาพร กุลชนไพศาล การบัญชี ปวส. 2 1 5
211 นาย วัชรนนท์ สิทธิเวช ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
212 นาย เกียรติศักดิ์ - ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
213 นางสาว ฐิติชาญา ตาเวียน การบัญชี ปวช. 1 1 5
214 นางสาว จินดาภา บัวแก้ว การบัญชี ปวช. 1 1 5
215 นาย ทักษิณ รักตะวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
216 นาย ลืมชัย รักงดงาม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
217 นาย ณัฐวุฒิ ท่าเลิศ ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
218 นาย ปยุต - การตลาด ปวช. 1 1 5
219 นาย สุรเชษฐ์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
220 นาย สิงหา อุตจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
221 นาย ธนวัตน์ - ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
222 นาย ฉัตรชัย ปัญญาไว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
223 นางสาว ภาคภูมิ คำหล้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
224 นาย สิทธิโชด แก้วเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
225 นาย พรหมทัต เทเวศร์แดนไพร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
226 นางสาว พัชรี เอ้โทบุตร การบัญชี ปวส. 1 1 5
227 นาย รักชาติ รักดินแดน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
228 นาย ดิ๊โพงา เพชรพิทักษ์คีรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
229 นาย ดำรงศักดิ์ จันสมุทร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1 1 5
230 นาย ศราวุธ บุญสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
231 นาย พิทธพล สกุลดี ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
232 นาย ศิรินทร ลาแดง ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
233 นาย อลงกรณ์ - ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
234 นางสาว ปราณี - การบัญชี ปวส. 2 1 5
235 นางสาว สายใจ - การบัญชี ปวส. 2 1 5
236 นาย วริชาณิ - ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
237 นาย พัชรพง - ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
238 นางสาว สุณิศา วิลาสสูงไกล การบัญชี ปวช. 1 2 5
239 นางสาว นภัสวรรณ - การบัญชี ปวช. 1 2 5
240 นางสาว รุจิรา กันทะเตียน การบัญชี ปวช. 3 2 5
241 นาย ศราวุธ - ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
242 นางสาว สมชู - ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
243 นางสาว สังคณา แก้วตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
244 นางสาว จันทร์จิรา นาวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
245 นาย เฮซาน - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
246 นาย สุรยุทธ์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
247 นาย รักสันติ มาลา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 10
248 นาย ธนภัทร สุริยะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
249 นาย อภิรักษ์ ใจพาชิด ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 2 1 5
250 นางสาว สุมณทา ปัญญา ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
251 นางสาว ปภาวดี ดึงกระโทก การบัญชี ปวช. 1 1 5
252 นาย ธนวัฒน์ พลขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
253 นาย พงษ์ศักดิ์ - ช่างยนต์ ปวช. 1 4 5
254 นาย วรภพ ปันทะนา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 3 10
255 นางสาว ดาราวลี ผาพรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
256 นาย พรชัย สิทธิประเสิร์ฐ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 4 5
257 นางสาว ณิชกานต์ คงพัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
258 นางสาว กานดา มิ้มทอง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
259 นาย พงษ์ศักดิ์ แดงแจ้ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
260 นาย วีระศักดิ์ สวัสดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 4 10
261 นางสาว ว่านแก้ว ก่อเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
262 นาย ธีรไนย จอมพะเยาว์ ช่างยนต์ ปวช. 1 7 5
263 นางสาว ตะวัน แสนจุ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
264 นาย ณัฐนันท์ พลูเขียว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
265 นาย จิรายุทธ์ แสงศิลป์ ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
266 นาย กฤ๖เมธ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
267 นาย ภาษมสันต์ อินต๊ะบัน ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
268 นาย ชยานันท์ หมูโพธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
269 นางสาว ธนพร ปงรังสี การบัญชี ปวส. 2 2 5
270 นาย ตะวัน แสนจุ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
271 นางสาว ชลีพร แซ่ม้า การบัญชี ปวส. 2 1 5
272 นาย สมชู - ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
273 นาย วุฒิศักดิ์ สีสุก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
274 นาย ลือชัย รักงดงาม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 10
275 นางสาว แพรวัท มูลคำ การบัญชี ปวช. 1 2 5
276 นางสาว โมโมอ่อง - การบัญชี ปวช. 1 3 5
277 นางสาว กันธนา - การบัญชี ปวส. 2 1 5
278 นาย เจษฎา เกษร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 10
279 นางสาว สุมณฑา ปัญญา ช่างยนต์ ปวช. 2 8 5
280 นางสาว ภริดา - การตลาด ปวช. 1 1 5
281 นาย ชาลี เกียรติสุพจน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
282 นาย พีรพล บัวแย้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 5
283 นาย พิทักษ์ แสนตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 3 5
284 นาย ศุภชัย - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
285 นางสาว พจมาน นวลดาว การบัญชี ปวช. 2 1 5