สำหรับเจ้าหน้าที่ Username : Password :
ระบบจัดการคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รายชื่อนักศึกษาที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ

ค้นพบจำนวนทั้งหมด = 184 คน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ระดับชั้น ชั้นปี กลุ่ม คะแนนที่หัก
1 นางสาว อรยา จันทิลา การบัญชี ปวส. 1 1 5
2 นางสาว ศุภลักษณ์ การบัญชี ปวช. 3 1 5
3 นางสาว ญาณัตฉรา การบัญชี ปวช. 3 1 5
4 นางสาว อภิญญา เงินทาสุก การบัญชี ปวส. 1 1 5
5 นางสาว ปภาวดี ดึงกระโทก การบัญชี ปวส. 1 1 5
6 นางสาว นภาพร ลานาง การบัญชี ปวช. 3 1 5
7 นางสาว สุนิศา วิลาสสูงไกล การบัญชี ปวช. 3 2 5
8 นางสาว สมพร ปัญญาไว การบัญชี ปวช. 2 1 5
9 นาย ภูวนาด แผ้วสวตร การบัญชี ปวส. 2 1 5
10 นาย ปกรณ์พล พวงกัน การบัญชี ปวช. 1 1 5
11 นางสาว กชพรรณ ทิมาวงษ์ การบัญชี ปวส. 2 1 5
12 นางสาว วันดี วงศ์ริบบุญ การบัญชี ปวช. 2 2 5
13 นางสาว ปานตะวัน ตามาสี การบัญชี ปวส. 2 1 5
14 นาย เอกชัย คีรีเจริญ การบัญชี ปวช. 1 1 5
15 นางสาว ปนัดดา กันทะจ๋อม การบัญชี ปวส. 1 1 5
16 นางสาว จันจิรา จิรศักดิ์ การบัญชี ปวช. 2 1 5
17 นางสาว จิราภา พ่วงปิ่น การบัญชี ปวส. 1 2 10
18 นางสาว สุดาพร การบัญชี ปวส. 2 2 5
19 นางสาว นภาพร ร่งวงษ์ การบัญชี ปวส. 2 1 5
20 นางสาว จินดาภร บัวแก้ว การบัญชี ปวช. 1 2 5
21 นางสาว ปริยฉัตร แก้วเมือง การบัญชี ปวช. 1 2 5
22 นางสาว อนัญพร พงษ์ประเสริฐ การบัญชี ปวช. 1 1 5
23 นางสาว วิสุดา ปัญญา การบัญชี ปวส. 1 1 5
24 นางสาว มาริลา สุนจินทร การบัญชี ปวส. 1 2 5
25 นางสาว ราตรี การบัญชี ปวช. 1 2 5
26 นางสาว ภากูรษ์ การบัญชี ปวช. 3 1 5
27 นาย รัตพร ระขัดอ้อย การโรงแรม ปวช. 3 1 5
28 นาย มัทิตตา เต้าสุวรรณ การโรงแรม ปวช. 3 1 5
29 นางสาว ปรางทิพย์ ป้องกัน การโรงแรม ปวช. 3 1 5
30 นางสาว เทเหว่ ธนกิจวาทิน การโรงแรม ปวช. 2 1 10
31 นางสาว สงคเรศ ปานนนท์ การโรงแรม ปวช. 1 1 5
32 นางสาว กรรณิกา คงพงไพร การโรงแรม ปวช. 2 1 15
33 นางสาว เทแหว่ ธนกิจวาทับ การโรงแรม ปวช. 2 1 5
34 นาย สมชาย กันทวงษ์ การโรงแรม ปวช. 3 1 5
35 นาย ธนากูล การโรงแรม ปวช. 1 1 5
36 นางสาว ใบหม่อน การโรงแรม ปวช. 3 1 10
37 นาย บุญช่วย ช้างน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 10
38 นางสาว อารยา ทองอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
39 นาย กฤษณะ เทพวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
40 นาย กันต์ธร จันทร์ต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 10
41 นาย สุราชษฏ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
42 นาย ภูมิศักดิ์ วงษ์ษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
43 นาย อาคเนย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 2 5
44 นาย ปิยราช แสงฟู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 15
45 นาย นุติ จินะเฟือม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
46 นาย นุติ จินะเฟือม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
47 นางสาว โยธิน ทองยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
48 นางสาว ปวีณีรัต มุจพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
49 นาย ชัยวัฒน์ มั่นภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
50 นาย ณัฐพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 10
51 นางสาว อำพร อุตทาสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 2 5
52 นางสาว ทิพธรัญญา แสนจุ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 2 5
53 นาย เอกชัย โยธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 10
54 นาย แสงเพชร แดนไทยสุขสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
55 นางสาว ณิชกานต์ คงพัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
56 นางสาว ว่านแก้ว ก่อเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 10
57 นาย วุฒิศักดิ์ ศรีสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 15
58 นางสาว มินตรา ประมวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 10
59 นาย ปิยธิดา อินต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
60 นาย กรกานต์ คันธยขุมภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
61 นาย โยธิน ทองยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
62 นาย นพพร กิสมาการ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
63 นาย แสงเพรช แดนไทยสุขสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
64 นาย ธนากรณ์ อินปะนันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
65 นางสาว นุติ จินะเฟือย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
66 นาย นัฐพงษ์ เดินขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
67 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ออมใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
68 นาย สหรัช แก้วสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
69 นางสาว พรวรินทร์ พลอยพวงทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
70 นางสาว ทิพย์สุดา หันวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 1 5
71 นาย สุรยุทธ์ ศรีมณีกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
72 นาย สุเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
73 นาย กรกต อับดุลเลาะห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
74 นาย ปรินทร์ บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
75 นางสาว จันทร์จิรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
76 นาย วิทวัส ลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1 1 5
77 นาย วสันต์ ไทสวัสดิ์กุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
78 นาย รักชาติ รักแดนดิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
79 นาย วรกันต์ พงษ์ประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 2 5
80 นาย ฮาซาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 2 2 5
81 นาย สุราชษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 1 5
82 นาย ทักษิณ จอมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
83 นาย เจตพล พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 2 1 5
84 นางสาว กรรณิการ์ มหาวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 1 5
85 นาย ปนิตา พรมเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 2 5
86 นาย สุชาติ ต่อดิอมนาไพร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 3 1 10
87 นาย กรวิชญ์ กลิ่นจำปา ช่างยนต์ ปวช. 2 1 5
88 นาย บัณฑิต ช่างยนต์ ปวช. 2 1 5
89 นาย วิศวะ อัครรุ่งโรจน์ ช่างยนต์ ปวช. 1 7 5
90 นาย วรวุฒิ กันมาเวียง ช่างยนต์ ปวช. 1 4 5
91 นาย ชาติชาย ช่างยนต์ ปวช. 1 4 5
92 นาย สวพร แสงเทียน ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
93 นาย สุวรรณภูมิ ลำไย ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
94 นาย ลิธินทร ละแดง ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
95 นาย ทัทรดนัย พาละ ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
96 นาย ธีรพงษ์ นทีฤทธิรงค์ ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
97 นาย เดชาธร ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
98 นาย ดาเซ พุ่มดอกจันทร์ ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
99 นางสาว นพณัฐ บุญโรย ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
100 นาย คาวี เฉลิมพิบูลย์ ช่างยนต์ ปวช. 1 5 5
101 นาย ภรวิชญ์ กลิ่นจำปา ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
102 นาย เจษฏา อินอุตร ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
103 นาย คาวี เฉลิมไพบูญ์ ช่างยนต์ ปวช. 1 5 5
104 นาย ธีรไน จอมพะเยาว์ ช่างยนต์ ปวช. 1 7 5
105 นาย รักษิต ทิพย์โรจน์ ช่างยนต์ ปวส. 2 1 5
106 นาย มนัสริน ปริญจิต ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
107 นาย สิรดนัย พันธมิตร ช่างยนต์ ปวช. 1 8 5
108 นาย สมพร แสงเทียน ช่างยนต์ ปวส. 2 3 5
109 นาย สมหวัง วนาสิริเลิศ ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
110 นาย จักรี ทิยะยอด ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
111 นาย ป๊อบอาย ช่างยนต์ ปวช. 2 2 5
112 นาย กรพงษ์ ตามิ ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
113 นาย สุวรรณภูมิ ลำใย ช่างยนต์ ปวช. 2 4 5
114 นาย วินัย ช่างยนต์ ปวช. 1 6 5
115 นาย ศรายุธ นันทะชัย ช่างยนต์ ปวช. 2 5 5
116 นาย วรเมธ ใจแก้วทิ ช่างยนต์ ปวช. 2 6 5
117 นาย วิชัย ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
118 นาย อนาวิน เพิ่มพูล ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
119 นาย ทัทสดนัย พาละ ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
120 นาย พัชรพล ตาเบอะ ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
121 นาย ธนพัฒน์ สิงหบุตร ช่างยนต์ ปวช. 2 2 5
122 นาย ไนท์ แก้วคำ ช่างยนต์ ปวช. 1 2 10
123 นาย สิทธานต์ ลิกัลตา ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
124 นาย อนุพงษ์ มั่งตั๋น ช่างยนต์ ปวส. 1 2 10
125 นาย ชมพร บุญเกิน ช่างยนต์ ปวช. 2 3 5
126 นาย นรง นทีภูเขียว ช่างยนต์ ปวช. 3 1 10
127 นาย อลงกรณ์ เจริญผลิตผล ช่างยนต์ ปวส. 2 2 5
128 นาย ศุภชัย กวินวรรณา ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
129 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศีรีชื่นชม ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
130 นาย ดำรงค์ ทีนวรรณา ช่างยนต์ ปวส. 1 1 5
131 นาย วีรศักดิ์ ต๊ะแป้ ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
132 นาย ธีรพันธ์ เจริญอานุวัฒ ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
133 นาย บุญญฤทธิ์ ด้วงคำ ช่างยนต์ ปวช. 2 2 5
134 นาย จีรยุทร แสงศิลป์ ช่างยนต์ ปวส. 1 2 5
135 นาย พสิษญ์ ทัศณีย์พาณิช ช่างยนต์ ปวช. 1 2 5
136 นาย ขจรศักดิ์ ช่างยนต์ ปวช. 1 1 5
137 นาย กันต ช่างยนต์ ปวช. 2 8 5
138 นาย พิชรพล สกุลดี ช่างยนต์ ปวช. 1 5 5
139 นาย จุลศักดิ์ กวินวนจี ช่างยนต์ ปวช. 1 3 5
140 นาย จิรายุ ช่างยนต์ ปวช. 3 1 5
141 นาย ชวกรณ์ จันทร์สว่าง ช่างยนต์ ปวช. 2 1 5
142 นาย มากอ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
143 นาย ชัยวัฒน์ อยู่สกิตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 3 1 5
144 นาย วิธิเยนทร์ เนตรทิพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
145 นาย พีรพัฒน์ เกิดแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 3 1 5
146 นาย ชาคริต เสาเสนา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
147 นาย ก่อกุสล ปุ๋ดทา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1 5
148 นาย โรงพริต ไชยรัก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 3 1 5
149 นาย เจนณรงค์ หลวงหลาบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1 5
150 นาย อนุวัฒน์ ปันยา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
151 นาย วีรเดช แสนพรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
152 นาย ธวัฒชัย บุญศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 1 5
153 นาย นภัส สิทธิเมธ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
154 นาย ศตวรรษ มณีศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 1 5
155 นาย ปุณวิทย์ ปวงนกร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
156 นาย ชาลี เกียรติสุพจน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
157 นาย พรชัย สิทธิประเสริฐ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 4 5
158 นาย เจษฎา เกษร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
159 นาย ศิลปกร สุนันตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
160 นาย สมดี มาตรศักดิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
161 นาย ภาคภูมิ คำหมั่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
162 นาย ศุภชัย เพียรตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
163 นาย พิษณุ ขัดแพ่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
164 นาย ตะวัน แสนจุ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
165 นาย รัฐธรรมนูญ หมื่นน้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
166 นาย สมชาย พรการ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
167 นาย พิงายฤกษ์ อยู่ดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 1 5
168 นาย ก่อเกียรติ แซ่ลี้ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
169 นาย ณัฐฒานนท์ แก้วปันตา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 5
170 นาย ณัฐภูมิ ชาติชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
171 นาย ทัตพงศ์ ทองมาลัย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 10
172 นาย จารุวัฒน์ เส้นจี๋ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 1 5
173 นาย รัฐพงศ์ จันต๊ะศิริ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 5
174 นาย หรรกพล ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 1 5
175 นาย สิรภพ ตาแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 5
176 นาย สราวุธ ชื่นยศ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 5
177 นาย ณัฐกิตต์ พูลเบียว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 1 10
178 นางสาว ดาราวลี ยาพรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
179 นาย ศิวกร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 2 5
180 นาย เจตพล สกหล้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 1 5
181 นาย พีรพล บัวแย้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 10
182 นาย ชินวุฒิ ทิพว์นนพก้าว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 2 5
183 นาย สมชาย พยงพนม ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 2 5
184 นาย ปยุต เชษฐานุกุล การตลาด ปวช. 1 1 5