Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2564

headline news | 06/07/2565 | Admin

...
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกรส กรณ์สนธิ์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ นางสาวธัญญาเรศ - สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป