Loading...

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ (Goal)

ข้อมูลทั่วไป | 11/12/2560 0:00:00 | Admin

...
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ (Goal)

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ (Goal)

อัตลักษณ์

          ผู้เรียนมีจิตอาสา                              ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เอกลักษณ์

          วิทยาลัยช่วยเหลือชุมชน                     ชุมชนช่วยเหลือวิทยาลัย           

เป้าประสงค์ (Goal)

1.   เพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

2.   หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

3.   ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ

4.  การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล

5.   นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

6.   นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

7.   สนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

8.   การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

9.   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ