Loading...

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายไพศาล                พูนยศ                     หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายอภิชน                 สายทอง                   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายชยานันท์              ประพันธ์                   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวจริยา              ต๋าคำ                       เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายไชยวัฒน์              เย็นฉ่ำ                     เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายสุระชัย                เครือตา                     เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวบุญธริกา           ใจรักษ์                    เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายธวัชชัย                ใจยา                        เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายธิเบต                  คงมีสุข                      เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายธีรวัฒน์                หายโศก                    เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

ว่าที่ร้อยตรีรุจาภา         ปิงเมือง                     เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ


ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

(2)  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(3)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

(5)  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

(7)  ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

(8)  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

(9)  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย