Loading...

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายเกียรติศักดิ์            บุญยืน                       หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายไชยวัฒน์              เย็นฉ่ำ                       เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ชนายกฤษณาภัค            หงษ์ทอง                 เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ชนายต่อศักดิ์                ฮาดทักษ์วงศ์            เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายภควัต                  ลือชัย                        เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธนากร                ชวาลาศรีสกุล               เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชลธิชา            มาชู                          เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธิเบต                  คงมีสุข                       เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจิตชญา            ปู่ไก่                         เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกิติมา              กิตติพรชัย                  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายใน สถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(2)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

(4)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

(5)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(6)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                    (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย