Loading...

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายชัยกร                  สุขคำ                         หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวฐิตินันท์            รอบุญ                       เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธนากร                ชวาลาศรีสกุล               เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายพฤฒิพงษ์              ดงห้วยม่วง                เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายภควัต                  ลือชัย                        เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวฟารีดา            จิตต์จำนงค์                 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายนัทธชาติ              ต้องดี                        เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายภูมินทร์                ทรรศนะปัญญา            เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ว่าทีร้อยตรีรุจาภา   ปิงเมือง                           เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

(2)  จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(3)  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

(4)  บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(5)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(6)  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

(7)  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

(8)  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย