Loading...

งานครูที่ปรึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานครูที่ปรึกษา

นางสาวชลทิชา            การอง                       หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวณธษา             เทพหลวงวงศ์              เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวจิตชญา            ปู่ไก่                          เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวชลธิชา            มาชู                           เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายภควัต                  ลือชัย                         เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา.

นางสาวบุญธริกา           ใจรักษ์                       เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวฟารีดา            จิตต์จำนงค์                   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายสันติชัย                พรมทับ                       เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายสุกฤษฏิ์                มากล้น                       เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายธิเบต             คงมีสุข                             เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวบุญญาดา         เหล็กบุญเพชร             เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายสุริยง                   สุภาวงษ์                     เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวปาริฉัตร           จี๋คีรี                          เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

(2)  ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

(3)  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

(4)  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแกนักเรียนนักศึกษา

(5)  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

(6)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย