Loading...

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นายธนากร                 ชวาลาศรีสกุล             หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นายอภิชน                 สายทอง                     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางสาวชลทิชา            การอง                      เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางสาวกัลยา              เอี่ยมธูป                     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางสาวจริยา              ต๋าคำ                         เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นายภควัต                  ลือชัย                        เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นายเชิดพงษ์               เนียมมั่ง                     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นายอาทร                  เอกวิลัย                      เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางสาวราโมน่า            สกุลเดชสำราญ           เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ


ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

(2)  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

(3)  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

(4)  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การและค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

(5)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย