Loading...

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน

นายบรรจง                 ขวัญวารี                      เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายสุกฤษฏิ์                มากล้น                      เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายธีรวัฒน์                หายโศก                     เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายพีระศักดิ์               สีเดือน                       เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวบุญญาดา         เหล็กบุญเพชร             เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน


ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

(2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

(3)  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

(4)  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5)  รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                       

(7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย