Loading...

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี              

นายภมร                   พลับพลาสี                 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอภิชน                 สายทอง                    เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสิทธิพร                จองป้อ                     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอาทร                  เอกวิลัย                    เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนเรศ                  วิบุญวงค์                    เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภูธนพัฒน์             ปันแก้ว                     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพีระศักดิ์               สีเดือน                     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธิเบต                   คงมีสุข                     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวรัชสุดา            พัฒนาไชยกุล             เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

(2)  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

(3)  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ

(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                       

(7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย