Loading...

งานวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายวิชาการ | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกัลยา             เอี่ยมธูป                    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจริยา              ต๋าคำ                       เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นายพีระศักดิ์               สีเดือน                     เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นายภควัต                  ลือชัย                       เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรัชสุดา             พัฒนาไชยกุล            เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

(2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

(4)  ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

(5)  รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

(6)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

(7)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

(8)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

(9)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(11)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(12)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย