Loading...

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวรัชนีวรรณ        สุกจันทร์                   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวแจ่มจันทร์         สีวิใจเหมย                 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวฐิตินันท์            รอบุญ                       เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวณัฏฐ์พัชร์          กุยสุวรรณ                  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายปรีดาเดช              คล่องการยิง                เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายพีระศักดิ์               สีเดือน                       เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายพฤฒิพงษ์              ดงห้วยม่วง                เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวสุพรรษา           ครอบครอง                 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวฐิติพร              พะกาอุดม                   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

(1)  จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

(2)  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

(3)  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

(4)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(5)  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

(6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

(7)  ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

(8)  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

(9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

(10)  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

(11)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(12)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                       

(13)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(14)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย