Loading...

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นายอัชนัย                  เมืองมา                     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฏฐ์พัชร์          กุยสุวรรณ                 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีพงศกร         อินทรีย์                     เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายภูมินทร์                ทรรศนะปัญญา            เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายปาณชัย               พรมภักดี                    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

(2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(3)  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

(4)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย