Loading...

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นายประมินทร์             สารสุธรรม                 หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์                พวงบุหงา                 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสิทธิพร                จองป้อ                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายบรรจง                 ขวัญวารี                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวบุญธริกา           ใจรักษ์                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายพฤฒิพงษ์              ดงห้วยม่วง               เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายต่อศักดิ์                ฮาดทักษ์วงศ์              เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเลิง                    หาญเมืองใจ                เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายจำเรียง                สีเอ้ย                         เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมชาติ                อุษา                          เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวรการ                 วงษ์ปางมูล                  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวกมลวรรณ         ทานะ                        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวน้ำอ้อย            ธรรมใจ                      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวศริรัตน์            แสนป้อง                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางแสงสุรีย์               กัลยาปัทมพงศ์             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสำเร็จ                 เนตรน้อย                     พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวินัย                     ปัญญา                       พนักงานรักษาความปลอดภัย

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(2)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

(4)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย