Loading...

งานพัสดุ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวนิสรา               จันต๊ะรังษี                  หัวหน้างานพัสดุ

นายไพศาล                 พูนยศ                       เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายไชยวัฒน์               เย็นฉ่ำ                       เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวรจนา               แก้วปรงปา                  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายพงศกร                 ฟั่นล้อม                      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางภิญญาพัชญ์           แก้วมา                       เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอธิชา               ท้าวน้อย                    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายธวัชชัย                  ใจยา                         เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุนทร                    ทาแก้ว                      พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน นข 1399 ตาก , กจ 9633 ตาก

นายแก่นแก้ว              อ่วมจ้อย                       พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน 40-0110 ตาก , นข 3691 ตาก

นายอนุชิต                  ขัดต๋า                          พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮบ 7082 กทม , กข 7215 ตาก

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

(2)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(3)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(5) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียนร้อยพร้อมใช้งาน

(6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย