Loading...

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานบัญชี

งานบัญชี

นางสาวรวิสรา             ตะเพียนทอง               หัวหน้างานบัญชี

นางสาวณธษา             เทพหลวงวงค์             เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวปนัดดา            กันทะจ๋อม                  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา       ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ

(3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(4)  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(5)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย  เอกสารตามระเบียบ

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย