Loading...

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวฉันทนา           บุญจริง                    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจีรภา              แซ่กือ                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุรีรัตน์            กอนละ                      เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(4)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

(5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจงประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

(6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานการประชุม