Loading...

การการประชุมวางแผนงานในศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา(Center of Vocational Manpower)

กิจกรรมภายใน | 06/09/2566 | Admin

...
การการประชุมวางแผนงานในศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา(Center of Vocational Manpower)

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวนิสรา จันต๊ะรังษี ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการการประชุมวางแผนงานในศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา(Center of Vocational Manpower) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอดจำกัด โดยงานทวิภาคี และสาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอดจำกัด