Loading...

ถ่ายรูปภาพหมู่และนักเรียน นักศึกษา ถ่ายภาพขนาด 1 นิ้ว เพื่อติดใบ รบ. 1 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 01/11/2566 | Admin

...
ถ่ายรูปภาพหมู่และนักเรียน นักศึกษา ถ่ายภาพขนาด 1 นิ้ว เพื่อติดใบ รบ. 1 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมถ่ายรูปภาพหมู่และนักเรียน นักศึกษา ถ่ายภาพขนาด 1 นิ้ว เพื่อติดใบ รบ. 1 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด