Loading...

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาสซีดีซี เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส)

กิจกรรมภายใน | 10/11/2566 | Admin

...
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาสซีดีซี เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาสซีดีซี เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด